Spring naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Rosemarie De Weirdt, handel drijvend onder de benaming Born to be Microbial met maatschappelijke zetel te Langenakker 4, 9850 DEINZE, ingeschreven in het KBO met nummer BE0738.852.958, IBAN BE62 8901 2455 1061 BIC VDSPBE91

e-mailinfo@borntobemicrobial.be

telefoonnummer: 0478/966.726

websitehttps://www.borntobemicrobial.be.

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Rosemarie De Weirdt en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan.

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een cursus (online of in persoon – hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van fysieke of digitale producten (hierna ‘de producten’) van Rosemarie De Weirdt wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website van Rosemarie De Weirdt, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Rosemarie De Weirdt.

1.3. Rosemarie De Weirdt behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Rosemarie De Weirdt draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Rosemarie De Weirdt.

2.2. De overeenkomst tussen Rosemarie De Weirdt en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Rosemarie De Weirdt. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Rosemarie De Weirdt blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor Rosemarie De Weirdt zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen

3.1. De op de website aangegeven verkoopprijzen voor diensten en producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant een factuur.

3.2. Rosemarie De Weirdt hanteert geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant voor digitale producten en diensten. Voor fysieke producten wordt een verzendingskost aangerekend, afhankelijk van de gewichtsklasse en bestemming van het product.

3.3. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Rosemarie De Weirdt gerechtigd de Klant toegang tot de cursus te weigeren totdat de betaling binnen is.

3.4 Rosemarie De Weirdt aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

3.5 Facturen zijn betaalbaar op vervaldatum, via overschrijving op vermeld rekeningnummer. Bij laattijdige betaling is zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % per jaar van het onbetaalde factuursaldo, met een minimum van € 100 alsook een verwijlintrest van 7 % per jaar.

3.6 Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Rosemarie De Weirdt te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft Rosemarie De Weirdt in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Rosemarie De Weirdt over te dragen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

4.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Rosemarie De Weirdt krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Rosemarie De Weirdt beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

4.2. Rosemarie De Weirdt doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Rosemarie De Weirdt, toegang tot de site onderbroken wordt. Rosemarie De Weirdt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Rosemarie De Weirdt heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

4.3. Rosemarie De Weirdt is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

4.4. Tenslotte kan Rosemarie De Weirdt niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Rosemarie De Weirdt wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

4.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

4.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van Rosemarie De Weirdt. Rosemarie De Weirdt heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

4.7. Rosemarie De Weirdt kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Rosemarie De Weirdt is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 5 – Annulering van bestellingen

5.1. De bestelling van diensten zoals cursussen, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer Rosemarie De Weirdt een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

5.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de cursus zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

5.3. Terugbetaling bij annulatie van een dienst door de klant

  • 10 dagen voor de startdatum van de dienst: 100% terugbetaling van de inschrijvingskost
  • minder dan 10 dagen en meer dan 24h voorafgaand aan de dienst: 50% terugbetaling van de inschrijvingskost
  • minder dan 24h voorafgaand aan de dienst: geen terugbetaling mogelijk

Met startdatum van de dienst wordt bedoeld: start van een webinarreeks of workshop

5.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, vervaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Rosemarie De Weirdt, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Rosemarie De Weirdt, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de website zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Rosemarie De Weirdt.

Artikel 7 – Verwerking persoonsgegevens

7.1. Door een bestelling te plaatsen of een cursus te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Rosemarie De Weirdt om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van Rosemarie De Weirdt.

De persoonsgegevens die verzameld worden zijn:

  • voornaam en familienaam
  • adres
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Rosemarie De Weirdt, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar info@borntobemicrobial.be te sturen.

7.3. Alle persoonsgegevens die via de website worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Artikel 8 – Klachten

Eventuele klachten dienen aan Rosemarie De Weirdt te worden gericht.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

12.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Rosemarie De Weirdt en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

12.3. Elke geschil of eis voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Rosemarie De Weirdt en de Klant zal voorgelegd worden aan de rechtsmachten van het arrondissement Gent.

Deinze, augustus 2022